Taak- & werkgroepen

Beamer/Kerkradio/Kerkdienstgemist
De Grote of Laurentiuskerk en de Keurhorst beschikken over ruime audio/visuele apparatuur als hulpmiddel bij en ondersteuning voor de zondagse erediensten, concerten en andere evenementen.
Dit betreft:
* een vaste beameropstelling met groot scherm/witte muur waarop de liturgie-onderdelen kunnen worden gepresenteerd. Daarnaast is er ook een losse beamer met scherm voor kleinere presentaties beschikbaar. Voorbereiding en bediening van deze apparatuur wordt gedaan door ons ¬†“beamteam”.
*camera-/opnamefaciliteiten om de eredienst en andere evenementen op te nemen op harddisc, resp. DVD.
*livestreammogelijkheid om de eredienst, etc. via internet (www.kerkdienstgemist.nl) uit te zenden, waarbij men elders (wereldwijd) deze gebeurtenis live, dan wel op een later tijdstip in beeld en geluid kan volgen en desgewenst kan downloaden.
Coördinator beamteam is te bereiken via beamer@pgvarsseveld.nl
De Cantorij is een groep enthousiaste zangers die elke donderdagavond in de Keurhorst repeteren van 19.00-20.15 uur o.l.v. Liga Vilmane.
Het repertoire bestaat o.a. uit liederen uit het liedboek voor kerken, liederen van Huub Oosterhuis en Marijke de Bruyne.
Een keer in de zes weken ondersteunen wij de gemeentezang in onze kerk. Verder werken wij mee aan diensten op Den Es en in het Slingelandziekenhuis.
Kun je zingen, zing dan mee!!! En neem contact op met:
Wilna Hoogeboom, tel. 06-27101581 of stuur een mail via contacten

De bedoeling van catechisatie 
Door middel van de catechese willen wij de jongere gemeenteleden kennis laten maken met de inhoud van de Bijbel, het geloof en het kerkelijk leven, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.
We proberen erachter te komen wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. De Bijbel is immers de bron waaruit gelovige mensen telkens weer putten. We houden ons bezig met de vraag hoe de mensen van de kerk hebben geprobeerd vanuit de bijbel te leven en in het spoor van Jezus te gaan. We kijken daarbij ook naar onszelf: wat we er zelf bij voelen en denken. We houden ons vanuit het geloof met de samenleving bezig. Geloven is immers niet alleen iets voor de zondag, maar voor alle dagen van de week.

Werkgroep 
De organisatie en begeleiding van de catechese wordt verzorgd door een werkgroep. De werkgroep bespreekt samen met de catecheten* de inhoud van de catechisatie. Zij bespreken samen welke onderwerpen het lopende seizoen aan de orde komen en op welke manier. Zo probeert zij eraan te werken, dat jongeren jaar na jaar een goed overzicht krijgen van de kerninhouden van het christelijk geloof en het reilen en zeilen van de kerk.
* Een catecheet is iemand die catechisatie geeft, een catechisant is iemand die dat volgt. 

Uitnodiging 
De werkgroep verzorgt aan het begin van elk seizoen de uitnodiging voor jongeren van 12 t/m 20 jaar om deel te nemen aan de catechese. Alle jongeren van onze kerkelijke gemeente ontvangen een persoonlijke uitnodiging, behalve zij, die hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. D.m.v. opgavestrookjes, telefonisch of via de mail kunnen zij zich aanmelden.

Binnen de gemeente wordt gewerkt met de volgende groepen: 

Catechese voor 12-18 jarigen
Deze catechese wordt door een eigen predikant verzorgd met ondersteuning van twee catecheten uit de gemeente. Zij zorgen voor de invulling van de avonden. Diverse onderwerpen worden besproken en één keer per seizoen wordt een excursie gepland. Aan het eind van het seizoen wordt een actie georganiseerd waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Belijdenis/voortgezette catechese (vanaf ca. 18 jaar)
Ook deze vorm wordt door een eigen predikant verzorgd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden aan de jongeren om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, maar dit is niet de noodzakelijke afsluiting. Het komt geregeld voor, dat jongeren na deze catechese besluiten om (nog) geen belijdenis af te leggen. Allen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de betreffende predikant.

Catechesedienst
Elk catecheseseizoen wordt afgesloten met een speciale kerkdienst, die geheel met en door de catechisanten en catecheten wordt voorbereid.

Nadere informatie bij de Werkgroep voor de Catechese:
Voorzitter: Dolf Wisselinkv: 0315-617539
Secretaris: Marja Rougoor  : 0315-241930
Lid/ contactpersoon Jeugdraad: Frans Brandenburg: 06-20909157
Predikant : ds. Gertjan de Pender : 06-42082029

Alle gemeenteleden ontvangen eenmaal per maand het blad ‚ÄėDubbelspoor‚Äė (11x per jaar). De Protestantse Gemeente Varsseveld werkt met een collectief abonnement dat door het College van Kerkrentmeesters wordt betaald. Een persoonlijk abonnement kost ‚ā¨ 15,- per jaar.

De naam
Samen met de Protestantse Gemeente Halle geven we vanaf 1 januari 2018 het maandblad ‚ÄėDubbelspoor‚Äô uit. Omdat de twee gemeenten samen optrekken, met elk zijn eigen baan maar met uiteindelijk hetzelfde doel: vertellen waar we mee bezig zijn en betrekken bij het samen kerkzijn is de naam Dubbelspoor een goede weergave van de samenwerking. Op een dubbelspoor kun je elkaar passeren zonder dat je last van elkaar hebt, elkaar vluchtig voorbijgaan. Een dubbelspoor nodigt ook uit om samen op te lopen. Tot ontmoeting. Het geeft ruimte, maar begrensd ook. Als kerken van Halle en Varsseveld zitten we op zo‚Äôn dubbelspoor. We zijn elkaar tegengekomen op onze zoektocht hoe het verder moet met onze gemeenten. Een gezamenlijk kerkblad bleek een logische volgende stap.

Doel en werkwijze
‚ÄėDubbelspoor‚Äô wil lezers bij de gemeenten te betrekken, door te informeren maar ook te inspireren. Het blad moet een beeld geven van wat er in de beide gemeenten leeft en wat daar georganiseerd wordt. Gemeenteleden worden zoveel mogelijk betrokken bij de samenstelling en productie van het blad. Een groep gemeenteleden verzorgt maandelijks zelf de teksten, foto‚Äôs en opmaak/vormgeving (via een online opmaakprogramma van de Zalige Zalm). ‚ÄėDubbelspoor‚Äô komt halverwege de maand uit op een donderdag en de kopij moet uiterlijk twee weken ervoor op donderdag ingeleverd worden bij de redactie. Tussentijds kan informatie eventueel al eerder verspreid worden via de website.

Voor contact over abonnement of bezorging:
Bij verhuizing of opzeggen van Dubbelspoor graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Klik hier voor contactgegevens.

Voor contact met redactie of webmaster en voor aanleveren van kopij is er één e-mailadres: nieuws@pgvarsseveld.nl

De taakgroep Eredienst komt een keer of zes per jaar bij elkaar om zich te bezinnen op de inhoud en de vorm van de eredienst.
Daarbij valt te denken aan de orde van de dienst, inclusief de wijze van doop- en avondmaalsviering, alsook aan de inrichting van het kerkgebouw.
De taakgroep adviseert de kerkenraad.
De commissie GastVrijHeid (kortweg: GVH) bestaat op dit moment uit 11 gastvrouwen en 3 gastheren.
Iedere zondagochtend, als ook bij de diensten rondom Pasen en Kerst, staat een tweetal van ons aan de ingang van de kerk om de bezoekers welkom te heten en, indien nodig, van informatie te voorzien.
Een warm en hartelijk welkom doet iedereen tenslotte goed.
Tevens schenken wij na afloop van de dienst koffie en thee en ruimen de koffieboel nadien ook op.
Eén keer per jaar komen we bij elkaar om even bij te praten over het reilen en zeilen.
Voor meer informatie over de commissie GVH kunt u kontakt opnemen met
Carly Kempink, tel. 0315-241621 / mail: familiekempink@hotmail.com
Hier kunt u uw tweedehands spullen brengen en kunt u tweedehands spullen kopen. De opbrengst gaat naar verschillende  goede doelen.
Openingstijden: Woensdag en vrijdag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Zaterdag van 10:30 uur tot 13:00 uur.
Gelegen aan Kerkplein 12, links achterom bij de Wereldwinkel.

De taakgroep KERK&ISRAEL is ingesteld door de kerkenraad en heeft als doelstelling:
– mensen bewust maken van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Isra√ęl
– openstaan voor ontmoeting en bezinning op de relatie Kerk-Isra√ęl
– het onderkennen van de vele vormen van antisemitisme

Taken van de groep:
– het Leerhuis onderhouden en stimuleren
– de Isra√ęlzondag helpen organiseren (eerste zondag van oktober)
– op de hoogte blijven van de activiteiten van de classicale taak/werkgroepen o.a. via de Nieuwsbrief en landelijk via het kwartaalblad Kerk&Isra√ęl Onderweg
– elk jaar verslag uitbrengen aan de kerkenraad.
– publiceren in Dubbelspoor

Wij vergaderen plm. vier keer per jaar bij een van de leden thuis en we werken met een vaste secretaris en penningmeester; de voorzitter rouleert en beheert de agenda op de vergadering.
Frederiek Lunshof is aanwezig als begeleider/adviseur.
Informatie: Hanneke te Lindert, tel. 617500
Voor algemene informatie: klik op Links en kies Kerk&Israel.
Of ga rechtstreeks naar de website van de PKN: www.pkn.nl/kerkenisrael 

Koster Keurhorst: beheerder Рmevr. Henny Tuenter-Bulsink- tel. 06-43710070,
Koster Antoniuskapel: Koster Wisman Рtel.  0315-617652
Grote of Laurentiuskerk: beheerder – Henk te Rietstap¬†¬†–¬†tel.¬†06-41757524
De werkgroep ‚ÄėLevend Water‚Äô heeft als doel te komen tot opbouw van de kerkelijke gemeente. Dit betekent dat zij ouders/opvoeders wil ondersteunen bij geloofsopvoeding en de mogelijkheid wil bieden betrokken te zijn bij de kerk. Daarnaast wil de werkgroep het kind binnen de kerk tot z‚Äôn recht laten komen en de gemeente de gelegenheid geven reisgenoot te zijn van ouders en kinderen. De werkgroep is voor dit doel zowel voorwaardenscheppend als uitvoerend bezig.
Activiteiten, waaraan de werkgroep medewerking verleent:
Gesprekken rondom geboorte en doop
De werkgroep organiseert gespreksrondes van ongeveer vier avonden rondom de thema’s geboorte en doop. Deze zijn bestemd voor ouders die pas een kindje hebben gekregen. In twee daarop volgende avonden kunnen de ouders eventueel een doopdienst voorbereiden. Gespreksleiders zijn een predikant en een lid van de werkgroep. Op een speelse en laagdrempelige manier komen aan de orde:
  • eigen ervaringen met de geboorte/komst van het kindje,
  • jeugdervaringen met geloven en kerk,
  • eigen geloofsopvoeding,
  • de betekenis van de doop
  • de motivatie om te laten dopen
  • de vragen en twijfels rondom geloven.
Op de avonden kan de werkgroep voor een oppas thuis zorgen. Gelegenheid tot dopen en ook tot deelnemen aan een gespreksgroep is er vijf à zes keer per jaar. De doopvieringen zijn in de Grote of Laurentiuskerk of in de Keurhorsterkerk.
Speciale vieringen. De werkgroep helpt mee met het organiseren van speciale vieringen, waarin de aandacht gericht wordt op bepaalde doelgroepen. Met name aan de belangrijke overgangsmomenten van kinderen wordt in deze vieringen aandacht besteed.
Krabbeldiensten – Voor de kleinste kinderen (ongeveer tussen 3 en 7 jaar) organiseert de werkgroep twee keer per jaar op zondagmiddag een eenvoudige viering. Door middel van herkenbare, telkens terugkerende elementen worden kinderen vertrouwd gemaakt met de kerkdienst.
Vierjarigendienst – Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst.
Avondmaalsviering voor kinderen – samen met de Commissie Diensten voor Jong en Oud organiseert de werkgroep een speciale Avondmaalsviering in het voorjaar. De kinderen krijgen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en zijn in de dienst de ‘speciale gasten’.
Overstapviering – Wanneer kinderen de basisschool verlaten gaan ze weer een belangrijke nieuwe fase in, zowel op school als in de kerk. De gemeente kan hen helpen die stap op een feestelijke manier te zetten. Ouders en kinderen mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Deze viering vindt jaarlijks plaats aan het einde van het schooljaar in juni.
Gespreksavonden – De werkgroep organiseert jaarlijks twee gespreksavonden over onderwerpen, die met de geloofsopvoeding verband houden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Hoe kies ik een kinderbijbel?’, ‘Met je kind naar de kerk gaan’, ‘Opa’s en oma’s doen ook mee’ of ‘Kind en rouw’.
Belijdenis – Bij de belijdeniscatechese is er een ontmoeting tussen ouders en belijdeniscatechisanten. Bij het al dan niet afleggen van belijdenis komt de geloofsopvoeding immers ten einde.
Contactpersoon voor deze werkgroep is: 
Mascha Hoogstede-Rasenberg, mascha_rasenberg@hotmail.com
Het NBG is een vereniging die naast de duizenden donateurs en leden, in de meeste plaatsen van Nederland vrijwilligers heeft die bereid zijn om tijd te investeren in het werk van het NBG op plaatselijk niveau.

Ook in Varsseveld is er een plaatselijke afdeling, bestaande uit leden van de Protestante Gemeente en van de Nederlandse Protestanten Bond.

Ze heeft tot taak om het werk van het NBG zoveel mogelijk bekendheid te geven. Concreet betekent dit voor de  plaatselijke afdeling o.a. dat ze: zorgt voor informatie over het NBG door aanwezig te zijn met voorlichtingsmateriaal bij kerkelijke activiteiten (vredesdienst, startzondag, catechisaties enz.); activiteiten promoot, zoals het verspreiden van de Bijbel in de nieuwe vertaling en het verspreiden van de Jongerenbijbel; zich inzet voor ledenwerving; de kerkelijke gemeenten in Varsseveld mogelijk nieuwe projecten en activiteiten rond de Bijbel aanbiedt en mee werkt aan de kerkdiensten op de jaarlijkse bijbelzondag.

Het adres van de plaatselijke afdeling is:
www.bijbelgenootschap.nl

De Protestantse Gemeente Varsseveld, de plaatselijke afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de R.K. Laurentius-gemeenschap werken samen in de ‚ÄėOecumenische Werkgroep van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Varsseveld‚Äô (O.W.V.).
Het doel is de oecumene in Varsseveld te bevorderen.
De O.W.V. organiseert jaarlijks enkele oecumenische diensten:
– in januari: de Gebedsdienst
Р4 mei:  een herdenkingsdienst
Рin september:  de Vredesdienst
Contactpersoon:    
Frederiek Wester

In de werkgroep Ontmoeting werken Varsseveld en Halle samen. De werkgroep wil mensen ondersteunen bij de realisatie van plannen en initiatieven. Uiteenlopende activiteiten kunnen mensen bij elkaar brengen om bezig te zijn met vragen rond kerk en geloof, leven en samenleven. Waar nodig wil de werkgroep meedenken om plannen uit te werken.

Bepaalde activiteiten worden aangeboden door de predikanten. Dit betreft onder meer Bijbel- en gesprekskringen, het Leerhuis Kerk & Isra√ęl, ontmoeting op zondagmiddag en de Vrouwen50+groep. In het kader van de Groene Kerk worden nieuwe initiatieven ontplooid.

De werkgroep publiceert haar programma regelmatig op de themapagina Ontmoeting in Dubbelspoor. Voor informatie en contact: Frederiek Lunshof, lunshofklein@gmail.com

OPEN-KERKDAGEN 
In de maanden juni, juli en augustus worden de Grote of Laurentiuskerk en de Antoniuskapel weer opengesteld voor bezoekers.
De Kapel  is  open  van 1 juni tot eind augustus op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De Grote of Laurentiuskerk is open van 1 juni tot eind september op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De Laurentiuskerk is ook open tijdens de Monumentendag
Er zijn tijdens de openkerkdagen gastdames en gastheren aanwezig om vragen of informatie te verstrekken over de gebouwen, kerkorgel, glas-in-loodramen.
Geertrui Rijnberk, coördinator open-kerkdagen Grote-of Laurentiuskerk. (fam.rijnberk@gmail.com)

De kerkdiensten worden begeleid door de organisten:

dhr. G.J. te Lindert : tel. 0315-241249
mw. F. Wester : tel. 0315-241733
dhr. J. de Graaff : tel. 0315-243562
mw. L. Vilmane : tel 06-43190175

Kerkschoonmaak Grote Kerk te Varsseveld

Sinds mei 2011 wordt de Grote Kerk te Varsseveld schoongemaakt door een ploeg enthousiaste vrijwilligers bestaande uit 12 personen., waaronder uiteraard ook enkele heren.
Deze maken in ploegjes van 2 personen bij toerbeurt elke 2 weken op zaterdagochtend de Grote Kerk schoon. Totaal betreft het ca. 5 schoonmaakbeurten per ploeg/per jaar.

Wilt u hieraan uw bijdrage leveren, neem dan contact op met Herman Zweerink, tel. 243519  of Dick Barink, tel 325862.

Kerkschoonmaak Keurhorsterkerk

Sinds juni 2012 wordt de Keurhorsterkerk niet meer door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt, maar door een ploeg actieve vrijwilligers bestaande uit twaalf personen.
Deze maken bij toerbeurt, in ploegjes van 2 personen, elke zaterdagochtend de kerkzaal met de diverse nevenruimtes schoon. Hierbij zijn zelfs al meer heren dan dames betrokken.

Voor deze oplossing is gekozen omdat de kosten van de kerkschoonmaak door een schoonmaakbedrijf flink op de begroting begon te drukken.
Over de uitvoering waren we altijd al meer dan tevreden, maar in dat opzicht doen onze vrijwilligers zeker niet onder voor een schoonmaakbedrijf!!

We zijn blij en dankbaar met de inzet van zoveel vrijwilligers.

Stichting DAK (=De Andere Kant)

Volgens haar statuten ondersteunt Stichting DAK projecten en organisaties met een diaconaal-maatschappelijk doel. 1/3 deel van de verkoopopbrengsten van kringloopwinkel De Keerkring te Varsseveld wordt hieraan besteed.

U kunt een aanvraag voor een bijdrage doen bij de stichting. Voorwaarde is wel dat er een link moet zijn met Varsseveld, Heelweg, Westendorp of Sinderen doordat inwoners hiervan als medewerker, vrijwilliger, bestuurder, ambassadeur etc. aan de organisatie of het project verbonden zijn. Dit formulier kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de Keerkring of mailen naar info@dekeerkringvarsseveld.nl

De uitreiking wordt jaarlijks getoond onder de nieuwsberichten en op onze eigen website: www.dekeerkringvarsseveld.nl.

Onze werkgroep maakt voor bijzondere dagen van het kerkelijk jaar in onze kerken symbolische schikkingen.
Vaak met bloemen, maar ook met andere natuurlijke materialen. We beginnen met vergaderen over het thema, de betekenis van vormen en bloemen etc. Bij de PKN geven ze voor de Advent/Kerst en de veertigdagentijd/Pasen een brochure uit met een thema en voorbeelden. Verder bekijken we ook websites van andere symbolische bloemwerkgroepen. Zo krijgen wij idee√ęn om aan de slag te gaan.
Met de gemaakte schikkingen willen wij een stukje aanvulling in de dienst geven, iets om naar te kijken en ge√Įnspireerd te raken.
We beginnen het jaar met biddag, gevolgd door witte donderdag, Goede Vrijdag, stille zaterdag en Pasen, daarna de dodenherdenking en Pinksteren. Na de zomer gaan we door met de startzondag, dankdag, gedachtenisdienst, Advent en Kerst. We sluiten het jaar af met stukken op de oudejaarsmiddag tijdens de Open Kerk.

Van iedere schikking maken we foto’s, die we verzamelen in onze eigen fotoboeken. Deze gebruiken we ook als naslagwerk.
Tevens komt er na een hoogtijdag een foto van de gemaakte schikking in de zondagsbrief te staan en op de website van PGVarsseveld onder de rubriek foto’s. Een aantal van deze stukken zijn te bekijken door hier te klikken.
Contactpersoon: Wim Lensink, tel. 06-37352464.

Sinds 1986 hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk uit Varsseveld een relatie met de Evangelisch-Lutherse Gemeinde uit Oelsnitz.
Dit is een plaats van ca. 15.000 inwoners, in het zuiden van de voormalige DDR, tegen de Tsjechische grens aan.
Tot nu toe heeft de   werkgroep door middel van bezoeken getracht nieuwe contacten te leggen tussen de mensen uit Oelsnitz en Varsseveld.
Deze contacten worden door briefwisseling en bezoeken op eigen initiatief onderhouden en uitgebreid.
Op zes zondagen in het jaar wordt er in de Grote- of Laurentiuskerk een samenzanguur gehouden.
Deze diensten worden vooraf aangekondigd in ‘Dubbelspoor’.