Organisatie

Het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerkenraad) bestaat uit de voorzitter en de scriba (secretaris) van de kerkenraad, aangevuld met een predikant en een lid uit het college van kerkrentmeesters. De taken van het moderamen bestaan uit het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, het verzorgen van de verslaggeving en de correspondentie. Het moderamen vergadert 10x per jaar.

De kerkenraad bestaat uit twee diakenen, twee pastorale ouderlingen en twee ouderling-kerkrentmeesters en één predikant. Verder is er een voorzitter en een scriba (secretaris), die het ambt van ouderling of diaken bekleden.

De kerkenraad is het bestuur van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad denkt vooruit, doordenkt de scenario’s en schetst de grote lijnen van het beleid. De kerkenraad ontwikkelt een visie op gemeente-zijn en zoekt naar het optimale kerkmodel en bevordert innovatie.

De taak van de kerkenraad is het aanstellen en aansturen van de professionele werkers, het uit handen geven van de uitvoering, beleidsplannen opstellen, taakgroepen (teams) instellen of wijzigen, taakinstructies geven, financieel beleid voeren, toezicht houden en signaleren.

De kerkenraad, zoals hierboven beschreven, is de opvolger van de voormalige grote- en de voormalige kleine kerkenraad. In de overgangstijd van de oude kerkenraden naar de nieuwe kerkenraad zijn in principe meer ouderlingen en diakenen lid van de kerkenraad. Zij zullen echter slechts in een beperkt aantal vergaderingen, waarin belangrijke beslissingen genomen worden, volledig aanwezig zijn.

De kerkenraad vergadert 10x per jaar.

De kerkenraad overlegt met de gemeente minimaal één keer per jaar.
Op deze gemeenteavond komt de algemene gang van zaken aan de orde.
Bij zwaarwegende zaken neemt de kerkenraad pas een besluit na de gemeente gehoord te hebben. Dit heet gemeenteberaad en wordt uitgeschreven zo vaak als gewenst is.