Financiën

ACTIE KERKBALANS

Het verkrijgen van de vrijwillige kerkelijke bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand januari via de actie Kerkbalans.

Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (wijkmedewerkers) wordt het boekje Kerkbalans en een toezeggingsformulier bij de gemeenteleden bezorgd en een week later wordt het antwoordformulier met de toezegging aan kerkelijke bijdrage weer opgehaald.

Voor de actie Kerkbalans worden lidmaten en doopleden van 20 jaar en ouder benaderd.

Ofschoon de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt gevraagd om een bijdrage volgens de richtlijnentabel in het boekje. Er wordt een minimum bedrag gehanteerd. Bij het vaststellen van dit minimumbedrag wordt ook rekening gehouden met het feit dat ieder lid geld kost aan quota, kerkblad, Solidariteitskas en administratiekosten.
Als men niet aan de minimumbijdrage kan voldoen dan wordt verzocht de reden kenbaar te maken op het  toezeggingsformulier bij actie Kerkbalans (zie hiervoor het boekje bij actie Kerkbalans).

Heeft u vragen betreffende Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via het Kerkelijk bureau.

Iedereen die bij de Protestantse Gemeente Varsseveld hoort, wordt vanaf zijn of haar eerste verjaardag  tot en met 15 jaar en vanaf 61 jaar gelukwenst middels een verjaardagskaart. Gemeenteleden die 77 jaar of ouder worden krijgen een attentie aangeboden .
Eenmaal per jaar (oktober) ontvangt elk adres een brief waarin een gift voor het bloemenfonds wordt gevraagd. Van deze giften worden de bloemen in de kerkdiensten bekostigd.  De bloemen uit de kerk worden na afloop van de zondagse kerkdienst bezorgd bij iemand waarvan bekend is dat diegene wel een groet vanuit de gemeente kan gebruiken.
Daarnaast worden ook de bloemstukken die de werkgroep liturgische bloemschikken maakt,  de attenties voor de gemeenteleden van 77 jaar en ouder, bloemen bij huwelijksjubilea en de verjaardagskaarten uit deze giften bekostigd.
Wilt u geen kaart en/of brief ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.

COLLECTE

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de Kerk.

Mocht u de kerkdiensten niet persoonlijk bezoeken dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL89RABO0313936625 t.n.v. Diaconie Varsseveld met vermelding van de bestemming.
Een gift voor het werk in onze plaatselijke gemeente kan naar NL45RABO0364800046 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collectes voor bestemd zijn.

Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van €1,00 en € 2,00  verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau. In verband met veranderde regels bij het aftrekken van giften is dit alleen mogelijk op de volgende manier:

  • U maakt het bedrag waarvoor u collectemunten wilt aanschaffen over op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters NL45 RABO 0364800046. Bij de omschrijving vermeldt u: aanschaf collectemunten
  • De week die volgt op uw overschrijving kunt u de collectemunten ophalen op het kerkelijk bureau. Als u een afspraak maakt (mail kerkelijk bureau of telefonisch) liggen de munten voor u klaar
Het komt regelmatig voor dat gemeenteleden een financiële gift aan een vertegenwoordiger van onze gemeente geven.
Dat kan zijn bij een bezoek door een predikant, ouderling, diaken of wijkmedewerker, of wordt gegeven aan de bezorger van de bloemen, na een kerkdienst.
Soms is de gift bestemd voor een gericht doel (b.v. voor een bepaald project, het College van Diakenen, de kerk, het verjaardagsfonds), in een ander geval ter vrije besteding.
De giften worden maandelijks verantwoord in  Dubbelspoor. 
De (niet bij naam genoemde) gever kan dan zijn of haar gift traceren middels de melding van de ontvanger (bijv. de predikant), het bedrag en de door hem of haar genoemde bestemming.
Van ieder protestants lidmaat wordt jaarlijks een bijdrage voor het solidariteitsfonds gevraagd.
Onze gemeente heeft hiervoor een betaalplicht (op basis van het aantal lidmaten) aan de landelijke Kerk.
Vanuit dit fonds worden noodlijdende gemeenten geholpen en kosten van enkele landelijke en provinciale werkzaamheden ten behoeve van gemeenten betaald.
De bijdragen worden voor het overgrote deel via een automatische incasso geïnd in de maand september.
De overige leden worden in de maand oktober benaderd via een brief met acceptgiro.
Heeft u vragen betreffende het Solidariteitsfonds, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via het kerkelijk bureau.