Financiën

ACTIE KERKBALANS

Het verkrijgen van de vrijwillige kerkelijke bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand januari via de actie Kerkbalans.

Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (contactpersonen) wordt de folder Kerkbalans en een toezeggingsformulier bij de gemeenteleden bezorgd. Een week later wordt het antwoordformulier met de toezegging aan kerkelijke bijdrage weer opgehaald. Het is ook mogelijk om digitaal uw Kerkbalans toe te zeggen. Klikt u daarvoor HIER

Voor de actie Kerkbalans worden leden en doopleden van 20 jaar en ouder benaderd.

Hoewel de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt een minimum bedrag gevraagd. Dit bedrag wordt onder andere gebruikt voor het pastoraat en het onderhoud van de gebouwen.

Als u vragen heeft over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.

Het is ook mogelijk om uw gift via een periodieke schenking te doen. Voor meer informatie hierover klikt u HIER.

Iedereen die bij de Protestantse Gemeente Varsseveld hoort, wordt vanaf zijn of haar eerste verjaardag tot en met 15 jaar en vanaf 61 jaar gelukwenst middels een verjaardagskaart. Gemeenteleden die 78 jaar of ouder worden krijgen een attentie aangeboden.
Eenmaal per jaar (oktober) ontvangt elk adres een brief waarin een gift voor het bloemenfonds wordt gevraagd. Van deze giften worden de bloemen in de kerkdiensten bekostigd. De bloemen uit de kerk worden na afloop van de zondagse kerkdienst bezorgd bij iemand waarvan bekend is dat diegene wel een groet vanuit de gemeente kan gebruiken.
Daarnaast worden ook de bloemstukken die de werkgroep liturgische bloemschikken maakt,  de attenties voor de gemeenteleden van 78 jaar en ouder, bloemen bij huwelijksjubilea en de verjaardagskaarten uit deze giften bekostigd.
Wilt u geen kaart en/of brief ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.

COLLECTE

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de kerk. Een aantal keren per jaar is de tweede collecte bestemd voor doelen van de PKN m.b.t. jongeren.

Mocht u de kerkdiensten niet persoonlijk bezoeken dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL89RABO0313936625 t.n.v. Diaconie P.G. te Varsseveld met vermelding van de bestemming.
Een gift voor het werk in onze plaatselijke gemeente kan naar NL45RABO0364800046 t.n.v. Prot. Gemeente Varsseveld.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collectes voor bestemd zijn.

Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van €1,00 en € 2,00 verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau. In verband met veranderde regels bij het aftrekken van giften is dit alleen mogelijk op de volgende manier:

U maakt het bedrag waarvoor u collectemunten wilt aanschaffen over op het bankrekeningnummer van Prot. Gemeente Varsseveld NL45 RABO 0364800046. Bij de omschrijving vermeldt u: aanschaf collectemunten

De week die volgt op uw overschrijving kunt u de collectemunten ophalen op het kerkelijk bureau. Als u een afspraak maakt (mail kerkelijk bureau of telefonisch) liggen de munten voor u klaar.

Het komt regelmatig voor dat gemeenteleden een financiële gift aan een vertegenwoordiger van onze gemeente geven.

Dat kan zijn bij een bezoek door een predikant, ouderling, diaken of wijkmedewerker, of wordt gegeven aan de bezorger van de bloemen, na een kerkdienst.

Soms is de gift bestemd voor een gericht doel (b.v. voor een bepaald project, het College van Diakenen, de kerk, het bloemenfonds), in een ander geval ter vrije besteding. Op het kerkelijke bureau wordt bijgehouden welke giften er voor welk doel binnenkomen via welke ontvanger. 

Van ieder lid van de Protestantse Kerk Nederland wordt jaarlijks een bijdrage voor de solidariteitskas gevraagd. Onze gemeente heeft hiervoor een betaalplicht (op basis van het aantal leden) aan de landelijke kerk. Vanuit deze kas worden noodlijdende gemeenten geholpen en kosten van enkele landelijke en provinciale werkzaamheden ten behoeve van gemeenten betaald. De bijdragen worden voor het overgrote deel via een automatische incasso geïnd. De maand waarop de bijdrage wordt geïnd wordt voor die tijd vermeld in Dubbelspoor. De overige leden worden in de maand oktober benaderd via een brief.

Heeft u vragen betreffende de Solidariteitskas, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.