Predikanten

ds. K. Datema

vrije dag: zaterdag

Sinds 4 juli 1999 ben ik predikant in Varsseveld. Ik ben getrouwd met Frederiek Wester. Samen hebben we drie kinderen: Willem, Ceico en Gerrieke, die geboren zijn in respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Ik ben geboren in 1965 in de mooiste stad van Noord-Nederland: Groningen. Hier en in het lommerrijke Haren, ten zuiden van deze stad, ben ik de eerste 28 jaar van mijn leven opgegroeid.

Na de middelbare school (Atheneüm met een redelijk bèta-gehalte) ging ik in 1984 na een korte vooropleiding Grieks en Latijn theologie studeren in Groningen. Gespecialiseerd heb ik me in de liturgiewetenschap, het Oude Testament en in de ethiek. In 1993 rondde ik de studie en de kerkelijke opleiding af en werd op 21 november van dat jaar predikant in de S.O.W.-gemeente Hantum c.a., dichtbij Dokkum. Na 5 jaar kreeg ik een beroep naar Varsseveld. Hier werk ik al weer meer dan twintig jaar met veel plezier. Ik ben hier als predikant verantwoordelijk voor het pastoraat in werkgebied west en ga met plezier voor in onze mooie kerkgebouwen. Voor twee dagdelen ben ik verbonden als geestelijk verzorger aan het Azora-Verpleeghuis Den Es. Dit is een verpleeghuis voor mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld, die een bijzondere benadering vragen. Daarnaast ben ik o.a. betrokken bij de Raad van Kerken en namens deze Raad heb ik zitting in de Adviesraad Sociaal Domein.

Ik ervaar de Protestantse Gemeente Varsseveld als een gemeente, waarin veel ruimte is voor verschillende geloofsbeleving, waarin mensen naar elkaar omzien en waar mensen vaak enthousiast bezig zijn met een stukje van het gemeentewerk.

Wijkindeling

De Protestantse Gemeente Varsseveld is vanaf 1 januari 2021 opgedeeld in 2 delen, elk met een eigen predikant. Hieronder vindt u een plattegrond van de indeling.

OOST: vacant
WEST: ds. Kor Datema

De grenzen tussen Oost en West lopen over onderstaande straten; beide zijden van deze straten behoren tot het werkgebied dat tussen haakjes is vermeld:

  • Zelhemseweg (Oost),
  • Oranjestraat (West),
  • Prins Hendriklaan (West),
  • Aaltenseweg (Oost),
  • Sinderenseweg (Oost),
  • Molenweg (West),
  • Marmelhorstweg (West)

ds. F.T. Lunshof-Klein

vrije dag: maandag

In 2007 ben ik naar de Achterhoek gekomen. Samen met Jan, met wie ik al meer dan 35 jaar alles deel. Geboren in Groningen, ben ik opgegroeid in Utrecht, daar ging ik naar het Gymnasium. Ik wilde aanvankelijk arts worden, maar dat liep anders. Het werd een studie Psychologie in Groningen, dat was een heerlijke tijd. Met het diploma op zak heb ik tien jaar lesgegeven in Leiden aan een middelbare beroepsopleiding.

Vooral het werken met volwassen cursisten vond ik heel boeiend. In die tijd werd duidelijk dat er jammer genoeg geen kinderen zouden komen, en ik besloot het roer om te gooien. Opnieuw aan de studie, dit keer werd het Theologie. Eerst de HBO opleiding in Diemen en later de doctoraalstudie aan de VU in Amsterdam. Praktische Theologie werd mijn hoofdvak, met als specialisatie pastoraat en gemeenteopbouw. Nog altijd houd ik me daar graag mee bezig.

Nadat ik in Leidschendam een jaar lang heb vervangen in een vacature, werd de eerste gemeente waar ik werd beroepen Wormer, in de Zaanstreek. Mooie jaren waarin ik de ruimte kreeg om te ontdekken hoe ik dominee wilde zijn. Vijf jaar later kwam Varsseveld in beeld, en na een spannende beroepingsprocedure kwamen we tot overeenstemming. Jan was inmiddels met pensioen, na een loopbaan als jurist in de wereld van de landbouwcoöperaties. Ik was in de eerste twaalf jaar hier met veel plezier wijkpredikant in de wijk Sinderen.

Sinds 2019 ben ik voor de helft van de werktijd werkzaam in de PG Varsseveld en voor andere de helft in de PG Halle. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide gemeenten, ik probeer daarin een brugfunctie te vervullen en de samenwerking te stimuleren. In Varsseveld ben ik regelmatig voorganger in de diensten, en ik stuur het programma van de werkgroep Ontmoeting aan. Daarnaast ondersteun ik de collega’s in het pastoraat. In Halle ben ik pastoraal verantwoordelijk en ga ik regelmatig voor in diensten. In beide gemeenten ben ik mede verantwoordelijk in de kerkenraad. Regionaal ben ik voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten, en betrokken bij de provinciale commissie Kerk & Israël.

Een boeiende positie, in twee veelkleurige gemeenten. Met betrokken mensen, met wie ik graag optrek op zoek naar zin en samenhang, in geloof en leven.

FRANS BRANDENBURG

In 2022 ben ik begonnen als kerkelijk werker in gemeente Varsseveld & Halle. Varsseveld is voor mij een bekende plek. Ik ben opgegroeid in de Keurhorst op Sinderen.

Wij wonen daar niet ver vanaf in het huis  dat door mijn overgrootouders is gebouwd in 1902. Onze roots liggen voor een groot gedeelte op deze plek. Ik ben getrouwd met Sanne die ik heb leren kennen op de CJV De Keurhorst. Wij hebben vier kinderen (vier jongens) gekregen. De oudste is geboren in 2010 en de jongste in 2016.

Kerkelijk werker ben ik pas later geworden. Ik ben begonnen als basisschoolleerkracht in 2004. Ik heb verschillende scholen gezien en alle klassen wel een keer lesgegeven. In 2015 ben ik deeltijd Theologie gaan studeren op de ETF in Heverlee. De studie beviel mij zo goed dat ik graag al in de kerk wilde gaan werken. In 2019 heb ik gesolliciteerd als jeugdwerker in de PG Elst. Ik vind het erg leuk om in de kerk met de jeugd te werken. Twee dingen waar mijn hart ligt. Sinds die tijd combineer ik het werken in de kerk met een studie Theologie.

Ik hoop dat wij als gemeente Varsseveld en Halle een verandering in gang kunnen zetten. Van de volkskerk die een grote rol speelde in de maatschappij naar een kleine vitale gemeente die een smaakmaker mag zijn. Wij geloven dat God van ons houdt en wij gaan om met anderen zoals Jezus dat gedaan heeft. We doen in ieder geval ons best 😉 Er wordt hard nagedacht over de nieuwe rol die wij mogen vervullen. Dit verandert de organisatiestructuur en huisvesting. Het jeugdwerk verandert hierin mee.  Ik draag hier graag aan bij.

Min of meer vaststaande werkzaamheden
Elke predikant heeft de volgende min of meer “vaststaande werkzaamheden” in zijn/haar takenpakket: verzorgen van “gewone” kerkdiensten; verzorgen van “bijzondere” kerkdiensten (dit zijn diensten waarbij in vele gevallen veel overleg, met groepen en afzonderlijke gemeenteleden, noodzakelijk is); verzorgen van rouw- en trouwdiensten; crisispastoraat; het “gewone” pastoraat; bijwonen van kerkenraadsvergaderingen, de vergaderingen van de wijkraad en het predikantenoverleg.

Bijzondere, bovenwijkse taken
(Gewoon) ziekenhuisbezoek; PR (kerkblad); catechese; jeugdwerk; lid van de kleine kerkenraad; bijwonen classicale vergaderingen; verzorgen van pastoraat in “Den Es”; verzorgen van (een deel) van het pastoraat en van de weeksluitingen in ‘De Bettekamp’.

Zitting nemen in taak- en werkgroepen: Taakgroep Vorming en Toerusting; Taakgroep Eredienst; Taakgroep Kerk en Israël; Taakgroep Levend Water; Commissie ZWO; Werkgroep Oecumene; Werkgroepen van tijdelijke aard; Stuurgroep beleid.

Welke predikant wat doet is in onderling overleg vastgesteld.

Min of meer onverwachte voorkomende werkzaamheden
Hieronder vallen o.a. het langdurig opvangen van de werkzaamheden van collega’s bij ziekte en studieverlof; het helpen van collega’s bij het eventueel vervullen van kerkelijke taken buiten de gemeente; het verzorgen van het consulentschap bij eventuele predikantsvacature in onze eigen gemeente of in de gemeente Halle.