ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING – ANBI

De  Protestantse Gemeente te Varsseveld (PGV) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De PGV valt daardoor onder de kerkorde van PKN.
Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk Nederland

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Varsseveld (PGV)
Telefoonnummer: 0315 – 248891
RSIN/Fiscaal nr. : 818 292 751
Nummer KvK: 66459389
Website-adres: www.pgvarsseveld.nl/anbi

CONTACT GEGEVENS

Email: kerk.buro@gmail.com
Adres (incl. post) Borchgraven 5
Postcode/plaats 7051 CW Varsseveld

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

De doelstellingen van de PGV zijn verwoord in een beleidsplan.
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden op de website van de PKN. (zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”)

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 9 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal  college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
Verdere informatie over de bestuurssamenstelling, de organisatie en werkwijze is op deze website opgenomen in de sidebar onder het kopje Organisatie

BELONINGSBELEID

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun beloning is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de PKN.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kerkelijk werker, organist/cantor, medewerker kerkelijk bureau) is geregeld in de Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN.

ACTIVITEITEN

“De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het blad Dubbelspoor en op deze website.”

VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder de financiële verantwoording staan de cijfers vermeld.”

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

TOELICHTING

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI rapport