ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING – ANBI

De Protestantse Gemeente Varsseveld en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

ALGEMENE GEGEVENS

Protestantse Gemeente te Varsseveld (PGV), RSIN: 818 292 751
Diaconie van de Protestantse gemeente te Varsseveld, RSIN: 824 126 968
De PGV is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De PGV valt daardoor onder de kerkorde van PKN.
Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl
De PGV en de diaconie zijn zelfstandige onderdelen van de PKN en bezitten rechtspersoonlijkheid.

CONTACT GEGEVENS

Kerkelijk Bureau
Borchgraven 5, 7051 CW Varsseveld
Openingstijden: ma en di van 9.30 – 12.00 uur
Tel: 0315 – 248891 e-mail: kerk.buro@gmail.com

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

De doelstellingen van de PGV zijn verwoord in een beleidsplan.
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden op de website van de PKN.

BESTUURSSAMENSTELLING

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Grote Kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Voorzitter en scriba (secretaris) worden in functie gekozen.
De wijze van verkiezing is geregeld in de kerkorde van de PKN.
Verdere informatie over de bestuurssamenstelling, de organisatie en werkwijze is op deze website opgenomen in de sidebar onder het kopje Organisatie

BELONINGSBELEID

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun beloning is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de PKN.
De beloning van medewerkers is op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN.

ACTIVITEITEN

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het blad Dubbelspoor en op deze website.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Verkorte staat van baten en lasten diaconie

En van de kerk:

ANBI rapport