• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
De bedoeling van catechisatie 
Door middel van de catechese willen wij de jongere gemeenteleden kennis laten maken met de inhoud van de Bijbel, het geloof en het kerkelijk leven, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. 
We proberen erachter te komen wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. De Bijbel is immers de bron waaruit gelovige mensen telkens weer putten. We houden ons bezig met de vraag hoe de mensen van de kerk hebben geprobeerd vanuit de bijbel te leven en in het spoor van Jezus te gaan. We kijken daarbij ook naar onszelf: wat we er zelf bij voelen en denken. We houden ons vanuit het geloof met de samenleving bezig.Geloven is immers niet alleen iets voor de zondag, maar voor alle dagen van de week. 
 
Werkgroep 
De organisatie en begeleiding van de catechese wordt verzorgd door een werkgroep. De werkgroep bespreekt samen met de catecheten* de inhoud van de catechisatie. Zij bespreken samen welke onderwerpen het lopende seizoen aan de orde komen en op welke manier. Zo probeert zij eraan te werken, dat jongeren jaar na jaar een goed overzicht krijgen van de kerninhouden van het christelijk geloof en het reilen en zeilen van de kerk.
* Een catecheet is iemand die catechisatie geeft, een catechisant is iemand die dat volgt. 
 
Uitnodiging 
De werkgroep verzorgt aan het begin van elk seizoen de uitnodiging voor jongeren van 12 t/m 20 jaar om deel te nemen aan de catechese. Alle jongeren van onze kerkelijke gemeente ontvangen een persoonlijke uitnodiging, behalve zij, die hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. D.m.v. opgavestrookjes, telefonisch of via de mail kunnen zij zich aanmelden. 
 
Binnen de gemeente wordt gewerkt met de volgende groepen: 
 
Catechese voor 12-18 jarigen
Deze catechese wordt door een eigen predikant verzorgd met ondersteuning van twee catecheten uit de gemeente. Zij zorgen voor de invulling van de avonden. Diverse onderwerpen worden besproken en één keer per seizoen wordt een excursie gepland. Aan het eind van het seizoen wordt een actie georganiseerd waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.
 
Belijdenis/voortgezette catechese (vanaf ca. 18 jaar)
Ook deze vorm wordt door een eigen predikant verzorgd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden aan de jongeren om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, maar dit is niet de noodzakelijke afsluiting. Het komt geregeld voor, dat jongeren na deze catechese besluiten om (nog) geen belijdenis af te leggen. Allen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de betreffende predikant.
 
Catechesedienst
Elk catecheseseizoen wordt afgesloten met een speciale kerkdienst, die geheel met en door de catechisanten en catecheten wordt voorbereid.
 
Nadere informatie bij de Werkgroep voor de Catechese:
 Voorzitter: Dolf Wisselink 0315-617539 
 Secretaris: Marja Rougoor 0315-241930
 Lid/ contactpersoon Jeugdraad: Eveline Koskamp 0315-617711
 Predikant : ds. Gertjan de Pender 06-42082029
 

De commissie DJO organiseert kerkdiensten voor jong en oud met als doel de betrokkenheid van de hele gemeente bij de kerkdienst te vergroten met het accent op de kinderen.
Dit kan door:
- activiteiten bij de dienst organiseren.
- meehelpen met samenstellen v/h thema en liturgie.
- samenspraak of toneelstuk ter verduidelijking van het thema.
- meehelpen met collecteren.
- aansteken van de kaarsen enz. enz. enz.

Dit alles in goed overleg met predikanten en andere medewerkers. 
Soms wordt er in overleg met de predikant afgeweken van het leesrooster, omdat het bijbel gedeelte dan erg moeilijk te begrijpen is voor de kinderen.

Avondmaalsviering in het voorjaar.
Voor deze dienst worden kinderen tussen 6 en 10 jaar uitgenodigd. Als voorbereiding krijgen de kinderen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en gaan we samen broodjes bakken bij een bakker. 

Vierjarigendienst 
Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. De 4-jarigen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

De kinderen zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 

Voor meer informatie: Jolei Rensen   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jeugdambtsdragers zijn ouderlingen of diakenen met taken in het jeugdwerk.
Daarnaast hebben we gezamenlijk met gemeente Halle een kerkelijk werker voor de jeugd.
De jeugdambtsdragers vormen samen met de ‘jongerenmedewerkers’ en een predikant de Jeugdraad .
Naast de algemene taken heeft elke jeugdambtsdrager een specifieke taak, zoals een jeugdouderling die ook de Kleine Kerkenraadsvergaderingen bijwoont;
of contact onderhoudt met de wijkraden; of contact onderhoudt met de werkgroep Levend water.
Ook heeft de jeugddiaken diaconale taken gericht op de jeugd en de jongeren (zoals: jeugdgerichte collectedoelen afstemmen; dienst doen tijdens Heilig Avondmaal (vooral) met kinderen;
aandacht hebben en actie ondernemen voor jonge vluchtelingen; jonge gezinnen; kinderhulp).
 
Contactpersonen:
Contact "Levend Water":
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter:
 Corrie Reinalda 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Jeugdraad stimuleert en begeleidt het jeugdwerk. Doel van de Jeugdraad is het werk van de groepen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De Jeugdraad komt bijeen om elkaar te motiveren en te informeren en om problemen te signaleren. De meeste groepen worden via de Jeugdraad financieel gesteund. Het aantal leden van de Jeugdraad is maximaal 13 personen. Zij vergadert eens per 2 maanden.
De Jeugdraad wordt gevormd door de jeugdambtsdragers   (jeugdouderlingen en jeugddiakenen), een predikant en jeugdmedewerkers.  De jeugdmedewerkers hebben taken op bijvoorbeeld het bestuurlijke vlak (voorzitter, secretaris en penningmeester, redacteur “Two 4 Youth”) of in het onderhouden van contacten met de jeugd- en jongerengroepen.

De algemene en financiële verslagen van alle groepen worden in een jaarverslag gebundeld.
De dagelijkse gang van zaken en de grote lijnen in het jeugdwerk wordt in het maandelijks jeugdambtsdragersoverleg in de gaten gehouden en verder uitgewerkt. Signalen uit de Jeugdraad worden hier opgepakt en vertaald naar concreet beleid.
Sinds 1996 vormt het jeugdbeleidsplan de leidraad van het jeugd- en jongerenwerk. Dit plan vormt een onderdeel van het nog af te ronden algemene beleidsplan. In het jeugdbeleidsplan wordt, behalve een opsomming van de activiteiten voor de jeugd, ook verwoord vanuit welke visie de gemeente er voor de jongeren wil zijn: "De gemeente is een plaats in de maatschappij waar jong en oud het geloof met overtuiging kunnen beleven en bespreken; waar ook jongeren zich thuis voelen, een veilige plek hebben en zichzelf kunnen zijn”.
 
Jeugdraad:
Jeugdraad Protestantse Gemeente Varsseveld
p/a Kerkelijk Bureau
Borchgraven 5
7051 CW Varsseveld
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dagelijks bestuur:
Corrie Reinalda (Voorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Edwin Vriezen.   (Secretariaat)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gerdien Sloetjes-Klanderman (Penningmeester)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
logo Levend water
De werkgroep ‘Levend Water’ heeft als doel te komen tot opbouw van de kerkelijke gemeente. Dit betekent dat zij ouders/opvoeders wil ondersteunen bij geloofsopvoeding en de mogelijkheid wil bieden betrokken te zijn bij de kerk. Daarnaast wil de werkgroep het kind binnen de kerk tot z’n recht laten komen en de gemeente de gelegenheid geven reisgenoot te zijn van ouders en kinderen. De werkgroep is voor dit doel zowel voorwaardenscheppend als uitvoerend bezig.  
Activiteiten, waaraan de werkgroep medewerking verleent: 
Gesprekken rondom geboorte en doop
De werkgroep organiseert gespreksrondes van ongeveer vier avonden rondom de thema’s geboorte en doop. Deze zijn bestemd voor ouders die pas een kindje hebben gekregen. In twee daarop volgende avonden kunnen de ouders eventueel een doopdienst voorbereiden. Gespreksleiders zijn een predikant en een lid van de werkgroep. Op een speelse en laagdrempelige manier komen aan de orde:  
  • eigen ervaringen met de geboorte/komst van het kindje,
  • jeugdervaringen met geloven en kerk,
  • eigen geloofsopvoeding,
  • de betekenis van de doop
  • de motivatie om te laten dopen
  • de vragen en twijfels rondom geloven.
Op de avonden kan de werkgroep voor een oppas thuis zorgen. Gelegenheid tot dopen en ook tot deelnemen aan een gespreksgroep is er vijf à zes keer per jaar. De doopvieringen zijn in de Grote of Laurentiuskerk of in de Keurhorsterkerk.  
Speciale vieringen. De werkgroep helpt mee met het organiseren van speciale vieringen, waarin de aandacht gericht wordt op bepaalde doelgroepen. Met name aan de belangrijke overgangsmomenten van kinderen wordt in deze vieringen aandacht besteed.
Krabbeldiensten - Voor de kleinste kinderen (ongeveer tussen 3 en 7 jaar) organiseert de werkgroep twee keer per jaar op zondagmiddag een eenvoudige viering. Door middel van herkenbare, telkens terugkerende elementen worden kinderen vertrouwd gemaakt met de kerkdienst.  
Vierjarigendienst - Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. 
Avondmaalsviering voor kinderen - samen met de Commissie Diensten voor Jong en Oud organiseert de werkgroep een speciale Avondmaalsviering in het voorjaar. De kinderen krijgen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 
Overstapviering - Wanneer kinderen de basisschool verlaten gaan ze weer een belangrijke nieuwe fase in, zowel op school als in de kerk. De gemeente kan hen helpen die stap op een feestelijke manier te zetten. Ouders en kinderen mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Deze viering vindt jaarlijks plaats aan het einde van het schooljaar in juni. 
Gespreksavonden - De werkgroep organiseert jaarlijks twee gespreksavonden over onderwerpen, die met de geloofsopvoeding verband houden. Voorbeelden hiervan zijn: 'Hoe kies ik een kinderbijbel?', 'Met je kind naar de kerk gaan', 'Opa's en oma's doen ook mee' of 'Kind en rouw'.  
Belijdenis - Bij de belijdeniscatechese is er een ontmoeting tussen ouders en belijdeniscatechisanten. Bij het al dan niet afleggen van belijdenis komt de geloofsopvoeding immers ten einde.  
Contactpersoon voor deze werkgroep is:
Mascha Hoogstede-Rasenberg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot voor kort was er een jongerendienstgroep, welke regelmatig speciale kerkdiensten voor jongeren organiseerden.
Telkens met een ander thema, met een inspirerende inhoud en mooie muziek.
Momenteel wordt het ingevuld door te werken vanuit het thema in combinatie met een meewerkende groep.


Heb jij hierover ideeën of wil je graag zelf of samen met een groep hieraan meewerken, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld