ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ā€“ ANBI diaconie

De Protestantse Gemeente te Varsseveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ā€œeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ā€œ.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiƫn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieĆ«n en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.Ā  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Varsseveld.

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Varsseveld
Telefoonnummer: 0315 – 248891
RSIN/Fiscaal nr. : 824 126 968
Nummer KvK: 76367517
Website-adres: www.pgvarsseveld.nl/anbi-diaconie

CONTACT GEGEVENS

Email: diakonie.varsseveld@gmail.com
Adres (incl. post) Borchgraven 5
Postcode/plaats 7051 CW Varsseveld

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiƫn.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israƫl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk ā€œde roeping van kerk en gemeenteā€.

De doelstellingen van de Protestante Gemeente te Varsseveld zijn verwoord in het beleidsplan.

BESTUURSSAMENSTELLING

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Voorzitter en scriba (secretaris) worden in functie gekozen.

Het College van Diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiƫle middelen en eigendommen van de diaconie. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de leden van de diaconie gekozen.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ (zoeken op beleidsplan 2021-2025 ā€œde toekomst open tegemoetā€)

De doelstellingen van de Diaconie van de PG Varsseveld zijn verwoord in een beleidsplan, te vinden op de website.

BELONINGSBELEID

De beloning van diaconale medewerkers ā€“ indien aanwezig – is geregeld in de ā€˜Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandā€™. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.Ā 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies van de PG Varsseveld ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ACTIVITEITEN

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiƫle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De Diaconie organiseert jaarlijks diverse activiteiten. Ze roept hierbij gemeenteleden op om actief mee te werken aan acties. Publicatie en verslaglegging vindt plaats in het blad Dubbelspoor en op de website.

Voorbeelden van acties:

  • met Dankdag producten meebrengen die worden gedoneerd aan de Voedselbank
  • boodschappenpakketten doneren aan minima
  • rugzakjes vullen met speelgoed voor vluchtelingkinderen in OekraĆÆne
  • bonnen voor cliĆ«nten Voedselbank te besteden bij plaatselijke ondernemers.

Verder zijn er diverse werkgroepen actief onder verantwoordelijkheid van de Diaconie, o.a. ZWO-commissie, open kerk oudejaarsmiddag, IKA-vakantieweken, ouderenmiddagen.

Een volledige opsomming kunt u vinden in ons beleidsplan.

FINANCIƋLE VERANTWOORDING

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuĆÆteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieĆ«n gebruiken voor de publicatie van de financiĆ«le gegevens de ā€œANBI-paginaā€ uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een diaconie voorkomen.

Toelichting

De Diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkelijke gemeente wordt om een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk.
De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van landbouwgrond. Opbrengsten daarvan en andere inkomsten van de diaconie worden aangewend voor het werk van de diaconie, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Dit omvat ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangsten ook besteed aan kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Toelichting bij de baten en lasten van 2021:
ļ‚· De opbrengsten onroerende zaken hebben betrekking op de pachtopbrengsten van de landbouwgronden
ļ‚· De opbrengst uit rente en dividend is licht gedaald mede door dat het rente % over het uitstaande geld steeds verder daalt in overeenstemming met de marktrente.
ļ‚· De incidentele bijdrage van leden is gedaald. Hiervoor is niet een duidelijke oorzaak aan te geven
ļ‚· De opbrengst van door te zenden collectes is conform begroting
ļ‚· De rentelasten zijn sterk gestegen doordat de banken nu rente berekenen over een positief saldo
ļ‚· De totale uitgave voor diaconaal werk is nagenoeg volgens begroting. Bij de verdeling zijn wat andere keuzes gemaakt dan begroot, mede doordat door
coronaperikelen de aanwending in goed overleg anders besteed is.
ļ‚· De negatieve incidentele bate wordt veroorzaakt door afwaardering van de landbouwgrond, welke na de aankoop in pacht uitgegeven is. De gronden moeten elk
jaar gewaardeerd worden op pachtbasis. De mutatie is die waarde wordt als incidentele baten of incidentele last vermeld. Het is geen kasuitgave.

ANBI rapport