• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
 
Oost: 
 
Vrije dag: vrijdag
 
 
West:
ds. K. Datema
Vrije dag: zaterdag
 

Ds. F.T.Lunshof-Klein

 

De Protestantse Gemeente Varsseveld is vanaf 1 januari 2021 opgedeeld in 2 delen, elk met een eigen predikant. Hieronder vindt u een plattegrond van de indeling. 
wijk

Oost, ds. Gertjan de Pender

West, ds. Kor Datema                                                                

De grenzen tussen Oost en West lopen over onderstaande straten; beide zijden van deze straten behoren tot het werkgebied dat tussen haakjes is vermeld:

  • Zelhemseweg (Oost),
  • Oranjestraat (West),
  • Prins Hendriklaan (West),
  • Aaltenseweg (Oost),
  • Sinderenseweg (Oost),
  • Molenweg (West),
  • Marmelhorstweg (West)
Min of meer vaststaande werkzaamheden
Elke predikant heeft de volgende min of meer "vaststaande werkzaamheden” in zijn/haar takenpakket: verzorgen van "gewone" kerkdiensten; verzorgen van "bijzondere" kerkdiensten (dit zijn diensten waarbij in vele gevallen veel overleg, met groepen en afzonderlijke gemeenteleden, noodzakelijk is); verzorgen van rouw- en trouwdiensten; crisispastoraat; het "gewone" pastoraat; bijwonen van kerkenraadsvergaderingen, de vergaderingen van de wijkraad en het predikantenoverleg.
 
Bijzondere, bovenwijkse taken
(Gewoon) ziekenhuisbezoek; PR (kerkblad); catechese; jeugdwerk; lid van de kleine kerkenraad; bijwonen classicale vergaderingen; verzorgen van pastoraat in “Den Es”; verzorgen van (een deel) van het pastoraat en van de weeksluitingen in ‘De Bettekamp’.
Zitting nemen in taak- en werkgroepen: Taakgroep Vorming en Toerusting; Taakgroep Eredienst; Taakgroep Kerk en Israël; Taakgroep Levend Water; Commissie ZWO; Werkgroep Oecumene; Werkgroepen van tijdelijke aard; Stuurgroep beleid.
Welke predikant wat doet is in onderling overleg vastgesteld.
 
Min of meer onverwachte voorkomende werkzaamheden
Hieronder vallen o.a. het langdurig opvangen van de werkzaamheden van collega’s bij ziekte en studieverlof; het helpen van collega’s bij het eventueel vervullen van kerkelijke taken buiten de gemeente; het verzorgen van het consulentschap bij eventuele predikantsvacature in onze eigen gemeente of in de gemeente Halle.

IMG 3629

Even kennismaken
Mijn naam is Gertjan de Pender. Vanaf 2013 ben ik met veel plezier predikant van de protestantse gemeente Varsseveld
(wijk Varsseveld-Heelweg). Ik ben getrouwd met Joset van Leeuwen. Zij werkt als pastoraal werker in de Eusebiusparochie in Arnhem.
Het geloof heb ik van kinds af aan mee gekregen. Als gezin gingen wij altijd naar de hervormde kerk; later werd dat de gereformeerde kerk. Daarnaast waren mijn ouders betrokken bij de Navigators: een evangelische groepering die vooral actief is onder studenten. Dat heeft mij het besef gegeven dat geloof breder is dan de kerk.
In mijn tienertijd ging ik actief met geloof aan de slag. Ik werd lid van de Captains Club, de jongerenclub van de Navigators. Daarnaast werd ik actief in de kerk, onder andere in de commissie voor het voorbereiden van jeugddiensten.
Omdat ik zo met kerk en geloof bezig was, was het voor mij een logische keuze om theologie te gaan studeren. Ik koos voor Utrecht, de stad waar ik ook mijn middelbare schooltijd al had doorgebracht.
De studie was een geweldige tijd. Het was heel verrijkend om op een andere, meer intellectuele manier met geloof bezig te zijn. Daarnaast heb ik mij in het studentenleven gestort, in allerlei commissies en besturen.
Daar heb ik veel ervaring opgedaan met organiseren en vergaderen.
Tegen het einde van mijn studie werd ik lid van de Marcuskerk in Utrecht; een gemeente die behoorlijk lijkt op de protestantse gemeente Varsseveld. Ik werd ook lid van de cantorij; iets dat ik daarna altijd ben blijven doen. De Marcuskerk bracht mij in aanraking met een andere manier van geloven, met veel aandacht voor liturgie en kerkmuziek.
Na mijn studie wilde ik eerst mijn horizon wat verbreden. Daarom heb ik de verkorte PABO-opleiding gevolgd en ben in het onderwijs gaan werken. Dat heb ik drie jaar met veel plezier gedaan. Maar na een tijdje begon het predikantschap toch weer te trekken. Daarom heb ik besloten om colloquium te doen en mij beroepbaar te stellen als predikant.
Dingen die mij aanspreken in het werken in de protestantse gemeente Varsseveld zijn de openheid voor elkaar, de diversiteit in geloofsbeleving, de gemotiveerde vrijwilligers en de vele activiteiten die het hele jaar door worden georganiseerd. Dat alles maakt het werk boeiend en afwisselend.

Kor pasfoto 2020 08Sinds 4 juli 1999 ben ik predikant in Varsseveld. Ik ben getrouwd met Frederiek Wester. Samen hebben we drie kinderen: Willem, Ceico en Gerrieke, die geboren zijn in respectievelijk 1995, 1997 en 1999.

Ik ben geboren in 1965 in de mooiste stad van Noord-Nederland: Groningen. Hier en in het lommerrijke Haren, ten zuiden van deze stad, ben ik de eerste 28 jaar van mijn leven opgegroeid. Na de middelbare school (Atheneüm met een redelijk bèta-gehalte) ging ik in 1984 na een korte vooropleiding Grieks en Latijn theologie studeren in Groningen. Gespecialiseerd heb ik me in de liturgiewetenschap, het Oude Testament en in de ethiek. In 1993 rondde ik de studie en de kerkelijke opleiding af en werd op 21 november van dat jaar predikant in de S.O.W.-gemeente Hantum c.a., dichtbij Dokkum. Na 5 jaar kreeg ik een beroep naar Varsseveld. Hier werk ik al weer meer dan twintig jaar met veel plezier. Ik ben hier als predikant verantwoordelijk voor het pastoraat in werkgebied west en ga met plezier voor in onze mooie kerkgebouwen. Voor twee dagdelen ben ik verbonden als geestelijk verzorger aan het Azora-Verpleeghuis Den Es. Dit is een verpleeghuis voor mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld, die een bijzondere benadering vragen. Daarnaast ben ik o.a. betrokken bij de Raad van Kerken en namens deze Raad heb ik zitting in de Adviesraad Sociaal Domein.

Ik ervaar de Protestantse Gemeente Varsseveld als een gemeente, waarin veel ruimte is voor verschillende geloofsbeleving, waarin mensen naar elkaar omzien en waar mensen vaak enthousiast bezig zijn met een stukje van het gemeentewerk.

© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld