• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
De doelstelling van de diaconie is invulling te geven aan de letterlijke betekenis van diaconie: 'dienstbaar zijn aan de medemens'.
Wij laten ons daarbij leiden door de gerechtigheid en barmhartigheid die wij in de bijbel herhaaldelijk beschreven zien.
We willen oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken.
Dit geldt in het bijzonder voor mensen die weinig of geen aandacht krijgen.
'Oog en oor hebben voor' kan betekenen helpen en begeleiden.
Het kan ook betrekking hebben op het opsporen en voorkomen van knelsituaties.
De diaconie streeft naar bewustwording van de diaconale gedachte, binnen en buiten de kerk, en beoogt mensen te stimuleren tot diaconaal handelen.
Contactpersoon:  mevr. T. Wildenbeest
 
Diaken
In onze gemeente kent de diakonie een diaconale raad bestaande uit diakenen met één of meer aandachtsvelden/taken.
De werkzaamheden binnen de diaconale raad zijn als volgt verdeeld:
a. Er is een dagelijks bestuur, gekozen uit de diakonale raad, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de diakonie.
b. Een aantal diakenen is er ten behoeve van activiteiten in het gebied van onze gemeente. Hierbij wordt in een samengewerkt met ouderlingen, pastoraal medewerkers, predikanten en contactpersonen.
c. Minstens één diaken is speciaal met/voor de jeugd werkzaam.
d. De diakenen nemen bij toerbeurt deel aan de erediensten.
e. Er zijn vier diaconale commissies die concreet bezig zijn met diaconaat te weten: Werelddiaconaat, binnenlandsdiaconaat, gemeentediaconaat en jeugddiaconaat.
f. Een aantal diakenen heeft één of meerdere bijzondere taken binnen bovengenoemde diaconale commissies en zijn aanspreekpunt op dat gebied.
g. Er zijn diakenen belast met het maken van het collecterooster en de aankondigingen van de collectes in de erediensten en in Dubbelspoor.
h. Er zijn diakenen belast met het beheren van bebouwde en onbebouwde bezittingen met ondersteuning van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG).
Klik hier voor ons beleidsplan.
Hierin staan de diaconale taken uitgebreider beschreven.
Wij vinden het als diaconie belangrijk dat iedere diaken of niet-ambtsdragers die een steen(tje) wil bijdragen aan de diakonie dat op een voor hem/haar zo prettig mogelijke manier kan doen.
Dat betekent dat we soms afspraken maken over de invulling van de rol van diaken (bijvoorbeeld t.a.v. lezen van collecte-aankondigingen, bezoeken van vergaderingen etc.).
De diaconie kent regelmatig vacatures.
Heeft u belangstelling om diaken te worden of mee te draaien in een taakgroep of commissie?
Laat het ons weten via mevr. T. Wildenbeest
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL89RABO0313936625.
 
© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld