• Grote kerk
 • Latijnse tekst
 • Keurhorst
De doelstelling van de diaconie is invulling te geven aan de letterlijke betekenis van diaconie: 'dienstbaar zijn aan de medemens'.
Wij laten ons daarbij leiden door de gerechtigheid en barmhartigheid die wij in de bijbel herhaaldelijk beschreven zien.
We willen oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken.
Dit geldt in het bijzonder voor mensen die weinig of geen aandacht krijgen.
'Oog en oor hebben voor' kan betekenen helpen en begeleiden.
Het kan ook betrekking hebben op het opsporen en voorkomen van knelsituaties.
De diaconie streeft naar bewustwording van de diaconale gedachte, binnen en buiten de kerk, en beoogt mensen te stimuleren tot diaconaal handelen.
Contactpersoon:  mevr. T. Wildenbeest

Naast ouderlingen met een pastorale taak zijn er ook ouderlingen met een bestuurstaak.

 • Allereerst vind je onder hen de voorzitter en de scriba (secretaris) van de kerkenraad.
 • Ten tweede zijn er de ouderling-kerkrentmeesters die in het college van kerkrentmeesters zorg dragen voor het beheer van financiën, de aanstelling en betaling van betaalde medewerkers, het onderhoud van de gebouwen en het beheer van de overige bezittingen van de kerk. 
 • Maar ook vind je er de jeugdouderlingen die actief zijn als coördinator van het jeugdwerk en het werk onder de middengeneratie.

De ouderlingen worden net als de diakenen gekozen uit de gemeente en hebben een ambtstermijn van 4 jaar, die een keer kan worden verlengd.

De ouderlingen maken net als de diakenen en predikanten deel uit van de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor:

 • het beleid ten behoeve van de organisatie en de voortgang van de kerkdiensten. 
 • het beleid ten behoeve van de toerusting van de gemeente in catechese en het werk van Ontmoeting en Inspiratie
 • het beleid m.b.t. het pastoraat middels ontmoetingsgroepen als ook het pastoraal bezoekwerk
 • het beleid m.b.t. de stoffelijke zaken van de gemeente (kerkrentmeesterschap)

De ouderlingen dragen zorg voor:

 • de ambtelijke vertegenwoordiging van de ouderlingen in de kerkdiensten
 • het ambtshalve omzien naar gemeenteleden en het bieden van een luisterend oor voor de stemmen uit de gemeente.
 • samen met de andere ambtsdragers (diakenen en predikanten) geven de ouderlingen leiding aan de gemeente.

 

In de kerkorde is vastgelegd dat ‘de helft plus één’ van de leden van het College van Kerkrentmeesters moet worden bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht.
Alles wat we tot nog toe over de ouderling gezegd hebben, met uitzondering van zijn pastorale taak, geldt ook voor de ouderling-kerkrentmeester.
Het is niet allereerst de taak van de ouderling-kerkrentmeester om hoe dan ook geld bij elkaar te halen en te beheren.
Het is vooral zijn opdracht om in de gemeente het besef levend te houden dat samen gemeente zijn ook een materiële verantwoordelijkheid inhoudt.
Niet om een bedrijf ten koste van alles in stand te houden, maar om het mogelijk te maken, dat er een gemeenschap is die naar behoren haar dienst kan verrichten.
Met behulp van de contactpersonen wordt jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden.
Aan het eind van de kerkdienst wordt de collecte gehouden voor de kerk door de leden van het College van Kerkrentmeesters.
Contact:
Secretaris/penningmeester: Tom Hoogenboom 
Rekeningnummer t.n.v. het College van Kerkrentmeesters - Varsseveld:
Rabobank: NL45 RABO 0364800046
 

Het pastoraat (omzien naar elkaar) wordt gecoördineerd door het pastoraal beraad. In dit beraad overleggen de predikanten, ouderlingen met een pastorale taak en pastoraal medewerkers met elkaar over pastorale zaken. Twee leden van het pastoraal beraad zijn aangesteld aan coördinator. Bij hen komen verzoeken om een pastoraal bezoek of signalen over gemeenteleden binnen. De coördinatoren benaderen vervolgens een ouderling, pastoraal medewerker of predikant om contact op te nemen met het betreffende gemeentelid, voor/door wie bezoek is aangevraagd of waarover een signaal is binnengekomen. Het is ook mogelijk om een predikant, ouderling of pastoraal medewerker rechtstreeks te benaderen.

Het centrale telefoonnummer van de coördinatoren pastoraat is: 06-20662767


Het pastoraal beraad organiseert niet alleen huisbezoeken, maar zet steeds meer in op ontmoetingspastoraat, waarbij gemeenteleden elkaar in kleine of grotere groepen ontmoeten en met elkaar in gesprek komen. Dit kan in reguliere gespreksgroepen, maar het kan ook bij een maaltijd, een wandeling of het klussen in de kerk. Want omzien naar elkaar gebeurt overal waar mensen elkaar ontmoeten. Vandaar dat het pastoraal beraad deze ontmoetingen wil stimuleren.

Het pastoraal beraad wordt in zijn werk bijgestaan door contactpersonen, die elk verantwoordelijk zijn voor een tien- of twintigtal adressen. Zij zijn voor de gemeenteleden een laagdrempelig aanspreekpunt en legt ook namens de kerk vaak contact met gemeenteleden. De contactpersoon legt bezoeken af aan ouderen, zieken en nieuwe leden, bij huwelijksjubilea en bij alle andere gelegenheden of gebeurtenissen waarbij extra aandacht vanuit de kerk wenselijk is. 

Ook gaat de contactpersoon rond voor de Actie Kerkbalans en het verjaardagsfonds en helpt hij met het verspreiden van post.

© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld