• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
De doelstelling van de diaconie is invulling te geven aan de letterlijke betekenis van diaconie: 'dienstbaar zijn aan de medemens'.
Wij laten ons daarbij leiden door de gerechtigheid en barmhartigheid die wij in de bijbel herhaaldelijk beschreven zien.
We willen oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken.
Dit geldt in het bijzonder voor mensen die weinig of geen aandacht krijgen.
'Oog en oor hebben voor' kan betekenen helpen en begeleiden.
Het kan ook betrekking hebben op het opsporen en voorkomen van knelsituaties.
De diaconie streeft naar bewustwording van de diaconale gedachte, binnen en buiten de kerk, en beoogt mensen te stimuleren tot diaconaal handelen.
 
Diaken
In onze gemeente kent de diakonie een diaconale raad bestaande uit diakenen met één of meer aandachtsvelden/taken.
De werkzaamheden binnen de diaconale raad zijn als volgt verdeeld:
a. Er is een dagelijks bestuur, gekozen uit de diakonale raad, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de diakonie.
b. Per wijk is er een aantal diakenen ten behoeve van wijkgerichte activiteiten.Hierbij wordt in een wijkteam/wijkkerkenraad samengewerkt met ouderlingen, pastoraal medewerkers, predikant en wijkmedewerkers.
c. Minstens één diaken is speciaal met/voor de jeugd werkzaam.
d. De diakenen nemen bij toerbeurt deel aan de erediensten.
e. Er zijn vier diaconale commissies die concreet bezig zijn met diaconaat te weten: Werelddiaconaat, binnenlandsdiaconaat, gemeentediaconaat en jeugddiaconaat.
f. Een aantal diakenen hebben één of meerdere bijzondere taken binnen bovengenoemde diaconale commissies en zijn aanspreekpunt op dat gebied.
g. Er zijn diakenen belast met het maken van het collecterooster en de aankondigingen van de collectes in de erediensten en in Dubbelspoor.
h. Er zijn diakenen belast met het beheren van bebouwde en onbebouwde bezittingen met ondersteuning van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG).
Klik hier voor ons beleidsplan.
Hierin staan de diaconale taken uitgebreider beschreven.
Wij vinden het als diaconie belangrijk dat iedere diaken of niet-ambtsdragers die een steen(tje) wil bijdragen aan de diakonie dat op een voor hem/haar zo prettig mogelijke manier kan doen.
Dat betekent dat we soms afspraken maken over de invulling van de rol van diaken (bijvoorbeeld t.a.v. lezen van collecte-aankondigingen, bezoeken van vergaderingen etc.).
De diaconie kent regelmatig vacatures.  
Heeft u belangstelling om diaken te worden of mee te draaien in een taakgroep of commissie?
Laat het ons weten via mevr. T. Wildenbeest
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL89RABO0313936625.
 
Het is niet zo dat men een speciaal mens moet zijn, met een uitzonderlijk geloof, om ouderling te kunnen worden. Een ouderling is een doodgewoon gemeentelid met goede en soms minder goede eigenschappen.
Wel is een ouderling een gemeentelid met een bijzondere opdracht.
De gemeente dient hem/haar ook als zodanig te zien.
In deze tijd loopt de ouderling niet meer vanzelfsprekend met de Bijbel te zwaaien, hoewel hij/zij zich daarvoor niet schaamt.
Er zijn omstandigheden waarbij het juist is dat de ouderling het Woord laat spreken. Maar de ouderling heeft het in deze tijd soms ook moeilijk met het geloof. Toch zal hij/zij proberen om te leven vanuit het geloof in die God, die ons in de Bijbel verkondigd is en ons in Jezus Christus is geopenbaard.
Ook daarom zal de ouderling altijd een luisterend oor hebben voor de gemeenteleden.
De ouderlingen hebben verschillende gaven. Sommigen zijn goed in bezoekwerk, anderen kunnen goed met de jeugd omgaan, weer anderen kunnen goed organiseren.
Er is ook verschil in de tijd die een ouderling beschikbaar heeft voor het kerkenwerk. Er zijn ouderlingen die de hele dag voor hun werk van huis zijn. Anderen hebben overdag soms wel eens tijd voor een bezoek. Weer anderen zijn gepensioneerd of vervroegd uitgetreden, waardoor er meer tijd beschikbaar is.
Maar voor alle ouderlingen geldt, dat je in dit werk er niet alleen voor staat. Het kan en mag gezamenlijk gedaan worden.
Een ouderling wordt gekozen vanuit de gemeente.
Over de taak en de verantwoordelijkheden van de ouderlingen kunnen we o.a. het volgende zeggen:
Kerkdiensten
De ouderling is samen met de predikant, verantwoordelijk voor de kerkdiensten.
In de kerkdienst hoort de gemeente het Woord van God. Het is ook de plaats waar tot God gebeden wordt voor de nood van de wereld en de nood van de gemeenteleden. Daar wordt ook de dank uitgesproken voor al het goede dat we mogen ontvangen. In de kerkdienst wordt God lof toegebracht door middel van het zingen van psalmen en gezangen. Daar wordt de Doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd. Daar hoort de gemeente hoe ze haar roeping dient te vervullen. De ouderling is medeverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de kerkdiensten. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de prediking, voor de orde van dienst, voor de bediening van de Heilige Doop en voor het nodigen van de gemeente voor de viering van het Heilig Avondmaal.
De kerkdienst is geen zaak van de predikant alleen. Dit komt tot uitdrukking in de handdruk die de ouderling van dienst aan het begin en einde van de kerkdienst aan de predikant geeft.
Toerusting
De ouderling dient er, samen met de andere ouderlingen, voor te zorgen dat de leden van de gemeente buiten de kerkdiensten toegerust kunnen worden voor hun taak. Er dient gelegenheid te zijn om met elkaar over geloofszaken te praten. In onze gemeenten is een deel van deze taak toevertrouwd aan de Commissie Vorming en Toerusting, terwijl een ander deel van deze taak “vertaald” wordt in het organiseren van groothuisbezoek, contactavonden, enz.
Bezoekwerk
Samen met de predikant is de ouderling verantwoordelijk voor het zogenaamde bezoekwerk. De ouderling wordt hierin bijgestaan door wijkmedewerkers.
Sinds enkele jaren wordt gewerkt met een nieuwe wijkstructuur: de ouderlingensectie is opgedeeld in blokken van tien tot vijftien adressen; binnen elk blok is een vaste wijkmedewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken; bij problemen wordt de ouderling ingelicht. Om feeling te houden met de gemeenteleden in zijn sectie beheert de wijkouderling vaak ook een blok van tien tot vijftien adressen.
Daarnaast coördineert hij het wijkwerk in zijn sectie en motiveert en stimuleert hij de wijkmedewerkers.
Luisteren naar de stemmen uit de gemeente
Gemeenteleden die vragen en problemen hebben mogen er van uit gaan dat ze bij de ouderlingen een luisterend oor vinden. Uiteraard met geheimhouding.
In geval van acute nood beschikken de predikanten, het Kerkelijk Bureau en koster Jansen over telefoonnummers van hulpdiensten.
Leiding geven
Samen met de andere ambtsdragers geven de ouderlingen leiding aan de gemeente; daartoe worden in de kerkenraad gezamenlijk besluiten genomen. De stem van een ouderling weegt daarbij even zwaar als de stem van een predikant of diaken.
In de kerkorde is vastgelegd dat ‘de helft plus één’ van de leden van het College van Kerkrentmeesters moet worden bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht.
Alles wat we tot nog toe over de ouderling gezegd hebben, met uitzondering van zijn taak als wijkmedewerker, geldt ook voor de ouderling-kerkrentmeester.
Het is niet allereerst de taak van de ouderling-kerkrentmeester om hoe dan ook geld bij elkaar te halen en te beheren.
Het is vooral zijn opdracht om in de gemeente het besef levend te houden dat samen gemeente zijn ook een materiële verantwoordelijkheid inhoudt.
Niet om een bedrijf ten koste van alles in stand te houden, maar om het mogelijk te maken, dat er een gemeenschap is die naar behoren haar dienst kan verrichten.
Met behulp van de wijkmedewerkers wordt jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden.
Aan het eind van de eredienst worden de gaven voor de kerk door de leden van het College van Kerkrentmeesters ingezameld.
Contact:
R. Corzaan
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Een wijkraad bestaat uit een predikant, de in de predikantswijk werkzame ouderlingen en één van de in de predikantswijk werkzame diakenen.
Behalve het bespreken en het regelen van het pastorale werk, worden in de wijkraden ook  belangrijke zaken besproken die de hele gemeente aangaan. Dit kan op verzoek van de Kleine Kerkenraad, maar kan ook op eigen initiatief plaatsvinden. De bevindingen van de bespreking worden door de vertegenwoordiger van de wijkraad in de Kleine Kerkenraad naar voren gebracht.
In de regel komt de wijkraad 10 maal per jaar bijeen.
De wijkraden worden in hun werk bijgestaan door wijkmedewerkers.
Iedere sectie, waarvoor een ouderling verantwoordelijk is, is onderverdeeld in blokken van 10 tot 15 adressen.
De wijkouderling en wijkdiaken nemen vaak  een blok voor hun rekening en daarnaast zijn wijkmedewerkers verantwoordelijk voor een bepaald blok.
Zij hebben een duidelijke taakomschrijving.
De basistaak is contactpersoon van een deel van de wijk zijn.
De wijkmedewerker legt bezoeken af aan ouderen, zieken en nieuwe leden, bij huwelijksjubilea en bij alle andere gelegenheden of gebeurtenissen waarbij extra aandacht vanuit de kerk wenselijk is. 
Ook gaat de wijkmedewerker rond voor de Actie Kerkbalans en het verjaardagsfonds en helpt hij met het verspreiden van post.
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld