• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
   
Moderamen
   
   
|
   
Predikanten
_________
Kleine Kerkenraad
   
   
|
   
 
_________
Grote Kerkenraad
_________
 
|
 
|
 
|
Wijk Varsseveld -
Heelweg
 
Wijk Varsseveld -
Westendorp
 
Wijk Varsseveld -
Sinderen

 

Dit is een schematisch overzicht.
Een gedetailleerde uitwerking hiervan vindt u hier onder en tevens onder het tabblad 'Wie wat waar' / 'Organisatie'.

Het moderamen bestaat uit: de voorzitter, één predikant, de scriba en een lid van het college van kerkrentmeesters.
De taken van het moderamen bestaan uit voorbereiding van de kleine en grote kerkenraadsvergaderingen, verslaggeving en correspondentie.
De leden van het moderamen zijn vrijgesteld van pastoraal werk.
Het moderamen vergadert tien keer per jaar.
De kleine kerkenraad (13 leden) bestaat uit
1. het Moderamen (voorzitter en  scriba en 1 van de predikanten)
2. de drie predikanten
3. drie ouderlingen als afgevaardigden  van de wijkraden
4. twee diakenen als afgevaardigden vanuit het College van Diakenen
5. voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters
6. de voorzitter van de Jeugdraad

De taken van de Kleine Kerkenraad zijn:
1. het dagelijks leiding geven aan de gemeente;
2. het toetsen van het werk van de wijkraden, taak- en werkgroepen aan het beleidsplan en indien dit nog niet is vastgesteld, aan gemaakte afspraken;
3. het initiëren van nieuw beleid, dat met behulp van wijzigingen/aanvullingen in het beleidsplan aan de (grote) Kerkenraad wordt voorgelegd;
4. het leiding geven aan de verkiezingen van de ambtsdragers en de benoemingen van de leden van het College van Kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
5. het instellen van taakgroepen en de benoeming van leden daarvan:
   * taakgroep Vorming en Toerusting
   * taakgroep Eredienst
   * taakgroep Kerk en Israël
   * taakgroep Oecumene
   *  taakgroep Zending – Werelddiaconaat - Ontwikkelingssamenwerking;
6. het vaststellen van de instructies van de wijkraden en de taak-werkgroepen.
De Kleine Kerkenraad vergadert tien keer per jaar.

De (grote) Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers :

* 3 predikanten 
* 13 ouderlingen
* Een afvaardiging van het College van Diakenen (ca 13)
* 9 leden van het College van Kerkrentmeesters
 
Ze heeft als taak om de grote lijnen uit te zetten. Als taken kunnen o.a. genoemd worden:
1. De algemene leiding bij de opbouw van de gemeente;
2. Het opstellen van een beleidsplan;
3. Verkiezen van ambstdragers;
4. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters;
5. Het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande beroepingsprocedure;
6. Het vaststellen van allerlei plaatselijke regelingen zoals de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers, de regeling voor het functioneren van de Kerkenraad, de regeling voor het beheer van de financiële zaken van de gemeente;
7. Het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergaderingen;
8. Het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
9. Vertegenwoordiging in en buiten rechte van de gemeente in zaken van niet vermogensrechtelijke aard.
De (grote) Kerkenraad komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar.
De kerkenraad overlegt met de gemeente minimaal één keer per jaar.
Op deze gemeenteavond komt de algemene gang van zaken aan de orde.
Bij zwaarwegende zaken neemt de kerkenraad pas een besluit na de gemeente gehoord te hebben. Dit heet gemeenteberaad en wordt uitgeschreven zo vaak als gewenst is.
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld