• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
Het verkrijgen van de vrijwillige kerkelijke bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand januari via de actie Kerkbalans.
Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (wijkmedewerkers) wordt het boekje Kerkbalans en een toezeggingsformulier bij de gemeenteleden bezorgd en een week later wordt het antwoordformulier met de toezegging aan kerkelijke bijdrage weer opgehaald.
Voor de actie Kerkbalans worden lidmaten en doopleden van 20 jaar en ouder benaderd.
Ofschoon de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt gevraagd om een bijdrage volgens de richtlijnentabel in het boekje. Er wordt een minimum bedrag gehanteerd. Bij het vaststellen van dit minimumbedrag wordt ook rekening gehouden met het feit dat ieder lid geld kost aan quota, kerkblad, Solidariteitskas en administratiekosten.
Als men niet aan de minimumbijdrage kan voldoen dan wordt verzocht de reden kenbaar te maken op het  toezeggingsformulier bij actie Kerkbalans (zie hiervoor het boekje bij actie Kerkbalans).
Heeft u vragen betreffende Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.
Iedereen die bij de Protestantse Gemeente Varsseveld hoort, wordt vanaf zijn of haar eerste verjaardag gelukgewenst middels een verjaardagskaart. Deze wordt bezorgd door de wijkmedewerker, in enkele gevallen per post.
Gemeenteleden die 75 jaar of ouder worden krijgen naast de verjaardagskaart een attentie aangeboden.
Eenmaal per jaar (eind mei) ontvangt elk adres een brief waarin een gift voor het bloemenfonds wordt gevraagd. Van deze giften worden in eerste instantie de bloemen in de kerkdiensten bekostigd.
Deze bloemen worden na afloop van de zondagse kerkdienst bezorgd bij iemand, ongeacht leeftijd, waarvan bij de wijkouderling bekend is dat diegene wel een groet vanuit de gemeente kan gebruiken.
Daarnaast worden de bloemstukken die de werkgroep liturgisch bloemschikken maakt uit deze giften bekostigd.
U ondersteunt met een gift aan het bloemenfonds ook de aanschaf van de verjaardagskaarten en de attenties voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Voor vragen over het bloemenfonds kunt u terecht bij uw wijkouderling.
In elke kerkdienst worden twee collectes gehouden.
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de Kerk.
Collectemunten
Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van € 1,00 en € 2,00
verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau tijdens de openingsuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collecten voor bestemd zijn.

Het komt regelmatig voor dat gemeenteleden een financiële gift aan een vertegenwoordiger van onze gemeente geven.
Dat kan zijn bij een bezoek door een predikant, ouderling, diaken of wijkmedewerker, of wordt gegeven aan de bezorger van de bloemen, na een kerkdienst.
Soms is de gift bestemd voor een gericht doel (b.v. voor een bepaald project, het College van Diakenen, de kerk, het verjaardagsfonds), in een ander geval ter vrije besteding.
De giften worden maandelijks verantwoord in  Dubbelspoor. 
De (niet bij naam genoemde) gever kan dan zijn of haar gift traceren middels de melding van de ontvanger (bijv. de predikant), het bedrag en de door hem of haar genoemde bestemming.
Van ieder protestants lidmaat wordt jaarlijks een bijdrage voor het solidariteitsfonds gevraagd.
Onze gemeente heeft hiervoor een betaalplicht (op basis van het aantal lidmaten) aan de landelijke Kerk.
Vanuit dit fonds worden noodlijdende gemeenten geholpen en kosten van enkele landelijke en provinciale werkzaamheden ten behoeve van gemeenten betaald.
De bijdragen worden voor het overgrote deel via een automatische incasso geïnd in de maand september.
De overige leden worden in de maand oktober benaderd via een brief met acceptgiro.
Heeft u vragen betreffende het Solidariteitsfonds, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.
logo pgvarsseveld
 
Lid worden?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Varsseveld kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.
Voor kinderdoop, volwassenendoop of belijdenis-doen kunt u contact opnemen met één van de predikanten.
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld