• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Welkom - contact

 
logo pgvarsseveld
Onze gemeente vindt zijn oorsprong in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Varsseveld. In 2007 zijn deze kerken gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Varsseveld.

Kenmerken
De Protestantse Gemeente Varsseveld telt ongeveer 3500 leden. Het is een actieve gemeente met meer dan 400 vrijwilligers! De gemeente is veelzijdig en veelkleurig (pluriform) van karakter.
Iedere zondag is er dienst in de twee hoofdkerkgebouwen:
de monumentale Laurentiuskerk, in het centrum van Varsseveld en
de van oorsprong gereformeerde kerk “de Keurhorst” in het buitengebied van Sinderen.
Ook zijn er regelmatig diensten in de prachtig gelegen Antoniuskapel in Sinderen
en in Zorgcentrum "De Bettekamp" en Verpleeghuis "Den Es" in Varsseveld.
     
De Protestantse Gemeente Varsseveld heeft drie fulltime predikanten die in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers invulling geven aan het pastoraat in de wijken Varsseveld-Sinderen, Varsseveld-Westendorp en Varsseveld-Heelweg.
 
Lid worden?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Varsseveld kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.
 
Op deze site vindt u een overzicht van alle kerkelijke activiteiten die we in onze gemeente te bieden hebben!
 
De Protestantse Gemeente Varsseveld: 
een grote gemeente met een zeer actieve kern!
Indien u pastorale bijstand zoekt voor uzelf of voor een ander, neem dan contact op met een predikant of uw  wijkpredikant.
Belangrijk is dat we elkaar informeren over bijzondere persoonlijke situaties. Met name de predikanten willen graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden als een gemeentelid bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis.
U kunt ook contact opnemen of dingen doorgeven aan uw  wijkouderling, diaken, een jeugdambtsdrager of een wijkmedewerker.
Voor een indeling hiervoor: zie de wijkindeling .

Wat is pastoraat?
Letterlijk is het herderschap, voor elkaar een herder zijn. Het is een opdracht ons gegeven door de goede herder Jezus Christus. Hij toont zich bewogen met het lot van ieder.  We spreken van pastoraat wanneer we omzien naar elkaar.
Omzien naar elkaar in Gods naam is een taak van alle gemeenteleden. Dit kan op een nadrukkelijke manier gebeuren, vanuit een speciale opdracht (vanuit het ambt van ouderling of predikant). Het vindt ook plaats op een indirecte wijze, niet direct religieus geladen, met een vriendelijk woord, belangstelling voor het wel en wee enz.
Omzien naar elkaar betekent ook oor en oog hebben en zijn voor uw naaste.
Het wordt zeer op prijs gesteld indien u de ambtsdragers en wijkmedewerkers helpt door zaken te signaleren en even aan hen door te geven.
Ook zijn er enkele pastorale activiteiten die door de wijken gezamenlijk gedaan worden.
Genoemd kunnen worden o.a.: het voorbereiden van groothuisbezoeken en het organiseren van speciale gemeenteavonden.

Voor wie is het pastoraat?

Het pastoraat is voor leden van de gemeente. Maar het kan ook grensoverschrijdend zijn.
Onze gemeente (taak predikant ds. Datema) verzorgt ook het pastoraat in het verpleeghuis  "Den Es", ook voor mensen die van buiten onze gemeente naar  "De Bettekamp" of "Den Es" verhuizen.
Dit geldt ook voor het gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten “De Hoeksteen”.
 
Huwelijk - Zegenen van levensverbintenissen - Financiële regeling
Huwelijk
Het voorgenomen huwelijk kunt u aanmelden bij het Kerkelijk Bureau
Er worden dan afspraken gemaakt over datum, tijd en plaats van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk.
Verder is het goed vroegtijdig contact op te nemen met de wijkpredikant, en de koster in verband met de beschikbaarheid van de kerk.
Zijn beide aanstaande echtelieden woonachtig in de kerkelijke gemeente Varsseveld dan wordt het huwelijk als regel bevestigd door de wijkpredikant van de bruid, wanneer slechts één van beiden uit de eigen gemeente komt, de wijkpredikant van de betrokkene. Nadere afspraken over de huwelijksbevestiging worden gemaakt met de betreffende wijkpredikant.
Op verzoek van het bruidspaar kan van deze regel worden afgeweken. 
De liturgie wordt vastgesteld in overleg tussen het bruidspaar en betreffende predikant.
Bloemen in de kerk ter opluistering van het huwelijk, kunnen worden geregeld in overleg met de koster van het betreffende kerkgebouw.
Twee zondagen voorafgaand aan de huwelijksdienst wordt de huwelijksbevestiging afgekondigd in de zondagse eredienst.
De opbrengst van de collecte:
•    is voor het College van Kerkrentmeesters in geval het bruidspaar uit onze gemeente afkomstig is;
•    kan door het bruidspaar worden bepaald, wanneer de kosten van het kerkelijk huwelijk voor rekening van het bruidspaar zijn.
 
Zegenen van andere levensverbintenissen tussen twee personen dan het huwelijk tussen man en vrouw
Ook het zegenen van andere levensverbintenissen van twee personen dan die van het huwelijk tussen man en vrouw kunt u aanmelden op het Kerkelijk Bureau. 
De richtlijnen voor het zegenen van andere levensverbintenissen komen overeen met die voor de huwelijksbevestiging van man en vrouw. De kerkenraad houdt ook van deze levensverbintenissen een register bij.
Voor het houden van een dienst ter gelegenheid van het zegenen van een levensverbintenis verwijzen wij u naar de te ondernemen acties onder het kopje “huwelijk”.
Een predikant is bevoegd het uitspreken van de zegen over een levensverbintenis te weigeren en doet van deze weigering en van de redenen ervan, mededeling aan de kerkenraad. 
 
Overlijden
Het is gewenst om bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant en de koster, om afspraken te maken over de rouwdienst.
Onze kerkelijke gemeente wordt -voor zover mogelijk- bij elke rouwdienst vertegenwoordigd door de wijkouderling en een diaken. 
In overleg met de predikant spreekt de ouderling een gepast consistoriegebed uit, wel of niet in aanwezigheid van de naaste familie.
Voor het gebruik van kerkgebouwen voor rouwdiensten is een financiële regeling vastgesteld.
Informatie over deze regeling is verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau.
 
Financiële regeling
Voor het gebruik van kerkgebouwen voor deze diensten is een financiële regeling vastgesteld. Informatie over deze regeling is verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau.
010

 

Houdt de kerk op de hoogte van wijzigingen die van belang zijn. Een goede ledenadministratie vormt de basis van het gemeentewerk.
Het Kerkelijk Bureau is het adres voor alle aanmeldingen en administratieve handelingen. Het is tevens het postadres van de kerkenraden, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Contactgegevens
U vindt het Kerkelijk bureau in het Borchuus, ingang tegenover Univé/bibliotheek.
Adres: 
Borchgraven 5
7051 CW Varsseveld 
Tel. 0315-248891 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Openingstijden:
maandag en dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Rekeningnummer t.n.v. het College van Kerkrentmeesters - Varsseveld:
Rabobank: NL45 RABO 0364800046
Rekeningnummer t.n.v. de Diaconie: 
Rabobank: NL89 RABO 0313936625 

 
Scriba:
Th. Rutgers

Bij verhuizing geldt:

verhuizing van de ene wijk naar de andere wijk betekent automatisch veranderen van wijkpredikant;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’ en/of aanleunwoningen verandert er ten aanzien van de wijkpredikant niets;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verpleeghuis ‘Den Es’ valt het pastoraat formeel onder de wijk Sinderen;
verhuist een gemeentelid van buiten Varsseveld naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’, dan verzorgt de wijkpredikant uit de wijk Sinderen het pastoraat.
gaat een gemeentelid verhuizen naar een plaats buiten onze kerkelijke gemeente en deze wil ingeschreven blijven binnen onze gemeente, dan kan dit aangeven worden bij het Kerkelijk bureau.
Geef verhuizingen tijdig door aan het Kerkelijk Bureau.

 
logo pgvarsseveld
 
Lid worden?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Varsseveld kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.
Voor kinderdoop, volwassenendoop of belijdenis-doen kunt u contact opnemen met één van de predikanten.
Algemeen -erediensten, organisatie, gebouwen, gemeente
Heeft u opmerkingen of vragen omtrent de gang van zaken in de diensten of organisatie of over de kerk of gemeente in het algemeen, neem dan contact op met een predikant of ouderling.
 
Administratie en postadressen
Heeft u een opmerking voor de administratie, een aanmelding of andere administratieve handeling; of zoekt u het postadres van de kerkenraden, de diaconie of het College van Kerkrentmeesters kijk dan op de pagina: Kerkelijk Bureau.
 
Website -inhoudelijk
Wilt u reageren op een gedicht, overdenking, artikel of anderszins inhoudelijke zaken op de website, neem dan contact op met betreffende predikant of groep of organisatie. Staat hier foutieve informatie vermeld, geef dan ook aan, dat u de informatie op de website hebt gelezen, zodat dit via betreffende instantie veranderd kan worden.
 
Website -plaatsen artikelen
Heeft u een artikel, een foto of nieuws voor de website, mail dan naar de redactie.
Dit is tevens het mailadres voor artikelen voor ons kerkblad Dubbelspoor.
Mocht het artikel alleen voor de website zijn of alleen voor het kerkblad, vermeld dit dan in uw aanhef.
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen die alleen de website betreffen, 
stuur dan een e-mail aan Hanneke Wieggers
Wees in uw e-mail s.v.p. zo specifiek mogelijk, dat voorkomt misverstanden.
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld